-->

100 Soal Ulangan Harian dan Pembahasan Kelas 5 SD/MI Tema 1 Benda-benda di Lingkungan Sekitar~ Part8

Safitri.info | Jumat, 13 November 2020
100 Soal Ulangan Harian, Kunci Jawaban dan Pembahasan Kelas 5 SD/MI Tema 1 Benda-benda di Lingkungan Sekitar Kurikulum 2013- Contoh soal dan kunci jawaban ulangan harian kelas 5 SD/MI ini sebanyak 100 soal. Pada bahasan ini dilanjutkan dari nomor 81 sampai dengan nomor 90. Pada contoh soal sebelumnya 100 Soal Ulangan Harian dan Pembahasan Kelas 5 SD/MI Tema 1 Benda-benda di Lingkungan Sekitar~ Part7

81. Gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita dinamakan ..
A. dongeng
B. legenda
C. gambar cerita
D. iklan

82. Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan dinamakan...
A. tema
B. sketsa
C. diagram
D. warna

83. Nilai-nilai dalam Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan bersosial masyarakat agar tercipta suasana ...
A. damai dan kaya
B. aman dan tenang
C. miskin dan kaya
D. nyaman dan seram

84. Saling menghormati antarpemeluk agama lain adalah salah satu nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sila ke ...
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat

85. Nilai kemanusiaan yang adil dan berada pada sila kedua Pancasila dapat kita terapkan di masyarakat dengan cara ...
A. bergotong-royong membangun masjid
B. beribadah sesuai agama masing-masing
C. suka bermusyawarah dengan warga
D. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

86. Ketika bermusyawarah di masyarakat maka setiap warga yang menjadi peserta mempunyai kedudukan yang
A. dibedakan
B. sama
C. bertingkat-tingkat
D. adil

87. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan gambar ...
A. padi dan kapas
B. kepala banteng
C. bintang
D. pohon beringin

88. Sila ketiga Pancasila adalah ...
A. Kemanusiaan yang adil dan beradab
B. Ketuhanan yang Maha Esa
C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
D. Persatuan Indonesia

89. Letak astronomis Indonesia berada pada...
A. 6º LU sampai 11° LS dan 95° BT sampai 141° BT
B. 11' LU sampai 6'LS dan 145° BT sampai 191% BT
C. 95'LU sampai 141'LS dan 6' BT sampai 11' BT
D. 6º LU sampai 11° LS dan 41° BT sampai 45°BT

90. Indonesia terletak di antara samudra ... dan...
A. Atlantik dan Artik
B. Pasifik dan Atlantik
C. Hindia dan Atlantik
D. Pasifik dan Hindia

Kunci Jawaban dan pembahasan 

81. Jawaban: (C)
Pembahasan: Dongeng adalah cerita tentang kejadian luar biasa, aneh-aneh dan Sosial di masyarakat.
penuh khayalan yang dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Iklan adalah suatu pesan tentang barang/jasa (produk) yang dibuat oleh produser/pemrakasa yang disampaikan lewat media (cetak, audio, elektronik) yang ditujukan kepada masyarakat.

82. Jawaban: (B)
Pembahasan: Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi sesuai teknik visualisasi. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna (berwarna putih).

83. Jawaban: (B)
Pembahasan: Suasana yang aman dan tenang dapat tercipta dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

84. Jawaban: (A)
Pembahasan: Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat kepada Tuhannya. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawarataan/Perwakilan, berhubungan dengan perilaku kita untuk bermusyawarah

85. Jawaban: (D)
Pembahasan: Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Salah satu penerapan sila kedua Pancasila adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

86. Jawaban: (B)
Pembahasan: Ketika bermusyawarah di masyarakat maka setiap warga yang menjadi peserta mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila.

87. Jawaban: (B)
Pembahasan: Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai emas. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas.

88. Jawaban: (D)
Pembahasan: Sila pertama Pancasila berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila berbunyi: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ketiga Pancasila berbunyi: Persatuan Indonesia. Sila keempat Pancasila berbunyi: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila kelima Pancasila berbunyi: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

89. Jawaban: (A)
Pembahasan: Letak Astronomis Indonesia adalah 6º LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan antara 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT (Bujur Timur). Jika dilihat dari posisi astronomis Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur Bumi.

90. Jawaban: (D)
Pembahasan: Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.

Baca juga : 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

- Berkomentarlah sesuai dengan topik